Declarație stare de alertă

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

DECLARATION ON OWN RESPONSIBILITY

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Nume, prenume:

_________________

Data nașterii:

_________________

Adresa locuinței:

________________

Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

Locul/locurile deplasării:

________________________________________

Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Motivul deplasării în afara localității / zonei metropolitane:

interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

în scop umanitar sau de voluntariat;

realizarea de activități agricole;

pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie).

 Data

 …………………………….

Semnătura

…………………………………

Surname, name: ____________________

Date of birth:

____________________

Home address: ___________________

To be filled in the address of the place where the declarant lives, irrespective whether it is the same or not with the address from the identity card.

Place/ places where the declarant travels to:

________________________________________

To be mentioned the places where the declarant travels to, according to the itinerary of the declarant.

Reasons for travelling out of the locality/ metropolitan area:

professional interest, including between the home address/ household and the place/ places where the professional activity is carried out and back;

humanitarian or volunteering purposes;

to perform agricultural activities;

the trade of agricultural products by agricultural producers;

the maintenance or the administration of a property from a different locality; the issuance of the necessary documents to obtain some rights;

to participate in programmes or procedures carried out in treatment centres;

medical assistance that cannot be postponed or performed remotely;

individual recreational and physical activities outdoors (cycling, hiking, running, rowing, rock climbing, hunting, fishing and others) in groups of maximum 3 persons;

to take part in family events, with a limited number of persons and in compliance with the social distancing rules;

for the purchase, service, periodical technical inspection or other maintenance operations of vehicles, activities that cannot be performed in the home locality;

other justified reasons (such as: to provide care/ attend children/ family members; to provide care to a relative/ in-law or a dependent person; to provide assistance to an elder, sick or disabled person; in case of death of a family member). 

Date

…………………………..

Signature …………………………………

Nom, prénom :

___________________

Date de naissance:

____________________

Adresse personnelle :

____________________

À compléter avec l’adresse personnelle ou le/la déclarant/e habite effectivement, n’importe pas si cette adresse est la même ou non, avec l’adresse mentionnée sur la carte d’identité.

Lieu/lieux où le/la déclarant/e voyage :

________________________________________

À mentionner les lieux ou le/la déclarant/e voyage, dans l’ordre de son itinéraire.

La raison du voyage hors de la localité/ zone métropolitaine :

pour un intérêt professionnel, y compris entre le logement/ foyer et le lieu/ les lieux où l’activité professionnelle est déroulée et retour ;

à des fins humanitaires ou de volontariat ;

pour dérouler des travaux agricoles ;

pour la vente de produits agroalimentaires par les producteurs agricoles ;

pour l’entretien ou l’administration d’une propriété qui se trouve dans une autre localité ; la délivrance des documents nécessaires pour obtenir certains droits ;

pour participer aux programmes ou aux procédures déroulées dans les centres de traitement ;

pour l’assistance médicale qui ne peut pas être différée, ou effectuée à distance ;

pour des activités récréatives et sportives individuelles en air libre (cyclisme, marche, course, canoë, escalade, chasse, pêche et autres) en groupes de maximum 3 personnes ;

pour participer aux évènements de famille, avec un numéro limite de personnes, et en conformité avec les règles de distance sociale ;

pour l’achat, le service, l’inspection technique périodique ou autres opérations de maintenance des véhicules, activités qui ne peuvent pas être déroulées dans la localité ou le déclarant/la déclarante habite ;

autres raisons justifiées (telles que : pour fournir des soins/ accompagner les enfants/ membres de famille ; pour fournir des soins à un membre de famille/ belle-famille ou à une personne dépendante ; pour fournir de l’assistance aux personnes âgées, malades ou invalides ; en cas de décès d’un membre de la famille).

Date   

………………………….

Signature

…………………………………

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere