Find out which are the most beautiful Jewish wedding customs | Află care sunt cele mai frumoase tradiţii de nuntă evreieşti

The traditional Jewish wedding is full of rituals that express the deepest meanings regarding marriage. They stand for the beauty of the connection between husband and wife, their obligations towards each other and their obligations towards the community. Nunta tradiţională la evrei este plină de ritualuri dând expresie celor mai profunde semnificaţii legate de căsătorie. Ele simbolizează frumuseţea legăturii dintre soţ si soţie, obligaţiile dintre ei şi obligaţiile lor faţă de societate. Next, we bring to your attention a few of the most interesting Jewish wedding customs. BADEKEN Badeken stands for the groom covering the bride with the bridal veal. The veal symbolizes the idea of modesty and emphasizes the moral according to which regardless of how great the physical attraction between the two is, the soul and the character are two supreme entities. This is an ancient custom and it symbolizes the fact that from that moment on, the groom is the one who will protect and dress up the future wife. It is a ritual which originates in the Bible, since it refers to Isaac covering Rebecca before their wedding.   CHUPAH The wedding ceremony is held under a “Chupah”- a kind of high four-posters, as a symbol of the new home founded and shared by the new couple. Chupah is open on its four sides and reminds of Abraham and Sarah who opened their tent in order to receive their friends, acquaintances and everyone else, with unconditional hospitality. Usually, Chupah is held outdoors, under the starry sky as a symbol of God’s blessing Abraham, whose children were meant to become as many as the stars in the sky. Both the groom and bride enter underneath Chupah without jewelry- under Chupah their union is made through what they feel, and not through what they possess. Once they get under Chupah, the groom encircles the bride seven times. Just as God built the world in seven days, the groom, through this gesture, figurate builds the “walls” of the new family and of the new home. Number seven also stands for the plenitude the two have no other way to reach than together. After the seven surroundings, the bride sits at the right of the groom. PLACING THE RING ON THE FINGER The ring must be pure gold, with no stones or engravings, just like the marriage should be: simple, clean and beautiful. The grooms takes the ring in his hand and, in the presence of two witnesses, declares to his wife: “With this ring, I wed myself to you, according to the law of Moses and the Jewish people”. Afterwards, the groom places the ring on the bride’s finger. According to Jewish laws, this is the most important moment in the wedding ceremony and from that instant on the two are considered husband and wife. KETUBAH – THE MARRIAGE AGREEMENT According to laws, once he is married, the groom undertakes certain responsibilities, which are detailed in the Ketubah. His main obligations are providing food, protection and clothes for his wife and give her his whole affections. Protecting the wife’s rights is so important, that the marriage is not valid until this agreement is signed. Ketubah is handed in to the bride, who will keep it from now on. Often this contains watermarks and it is decorated with artistic pattern, it is framed and hanged in a visible place in the new couple’s home. Reading the Ketubah draw a clear distinction between the two parts of the wedding: Kiddushin ( betrothal ), and the last part – Nissuin (marriage). BREAKING THE GLASS A glass is placed on the floor, and the groom smashes it with his leg. The gesture reminds of the sadness of the Jewish people caused by the destruction of the Temple in Jerusalem and identifies the couple with the spiritual and national destiny of the Jewish people. Even in his happiest moments, a Jew never forgets the commands in the Psalms which demand putting Jerusalem before anything else.   Another interpretation is that this is the last time when the groom enforces his will. (In Israel the ritual of breaking the glass is performed before reading the Ketubah). This is the end of the ceremony. Then the actual fun starts. There is music, dancing and toasting. Vă prezentăm în continuare câteva din cele mai interesante obiceiuri de nunta evreieşti. BADEKEN Badeken este acoperirea miresei, cu voalul de mireasă, de către mire. Voalul simbolizează ideea de modestie şi subliniază învăţătura comform căreia oricât de mare ar fi atracţia fizică dintre cei doi, sufletul şi caracterul sunt două entităţi supreme. Este un obicei străvechi şi simbolizează faptul că începând din acel moment mirele va fi cel care va proteja şi îmbrăca viitoarea soţie. Este o reminiscenţă a ritualului acoperirii Rebecăi înainte de a se căsători cu Isaac. CHUPAH Ceremonialul cununiei are loc sub “Chupah” – un baldachin boltit, ca simbol al noului cămin întemeiat şi împărţit de către noul cuplu. Chupah este dechis pe toate feţele şi aduce aminte de Abraham si Sarah care şi-au dezvelit cortul lor pentru a primi prietenii, cunoscuţii şi pe toată lumea, într-o ospitalitate necondiţionată. Chupah se ţine, de obicei afară, sub cerul înstelat ca simbol al binecuvântării date de către Dumnezeu lui Abraham ai cărui copii urmau să fie numeroşi precum stelele pe cer. Atât mirele cât şi mireasa se prezintă sub Chupah fără bijuterii, uniunea lor sub Chupah fiind făcută în spiritul a ceea ce sunt şi nu a ceea ce posedă. Odată ajunşi sub Chupah mirele înconjoară mireasa de şapte ori. La fel cum Dumnezeu a clădit lumea în sapte zile, la fel şi mirele prin acest gest clădeşte, la modul figurativ, pereţii noii familii, al noului cămin. Cifra şapte simbolizează, de asemenea, plenitudinea pe care cei doi nu ar putea-o ajunge fiecare în parte, ci doar împreună. După cele şapte înconururi mireasa se aşează în dreapta mirelui. PUNEREA INELULUI PE DEGET Inelul trebuie să fie din aur curat, fără însemne sau pietre preţioase, exact cum se doreşte să fie căsătoria: simplă, curată şi frumoasă. Mirele ia inelul în mână şi în prezenţa a doi martori aleşi, declară soţiei: “Mă cunun cu tine prin acest inel după legile lui Moise şi ale poporului evreu.” După aceasta mirele îi pune miresei inelul în deget. În conformitate cu legile ebraice acesta este cel mai important moment al cununiei iar din acest moment cei doi sunt consideraţi soţ şi soţie. KETUBAH – CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE Apoi urmează citirea contractului de căsătorie (Ketubah) text scris în Aramaica pură. Comform legilor, mirele, odată cu căsătoria îşi asumă anumite responsabilităţi care sunt detaliate în Ketubah. Principalele sale obligaţii sunt cele de a asigura hrană, protecţie şi îmbrăcăminte pentru soţia sa şi să-i dăruiască întrega afectivitate. Protecţia drepturilor soţiei este atât de importantă încât căsătoria nu este valabilă până când acesta nu este semnat. Ketubah este înmânat miresei care îl va păstra de acum încolo. Adeseori acesta este lucrat în filigram şi decorat cu un chenar artisc, înrămat şi pus la vedere în locuinţa noului cuplu. Citirea Ketubah-ului delimitează cele două părţi ale nunţii: Kiddushin ( betrothal ), şi ultima parte – Nissuin (mariajul). SPARGEREA PAHARULUI Un pahar este aşezat pe podea, iar mirele sparge acest pahar cu piciorul. Actul aduce aminte de tristeţea poporului evreu la distrugerea Templului din Ierusalim şi identifică cuplul cu destinul spiritual şi naţional al poporului evreu. Un evreu chiar şi în momentele cele mai fericite nu uită niciodată de poruncile din Psalmi de a pune Ierusalimul mai presus de orice. O altă interpretare este aceea că este pentru ultima dată când mirele “pune piciorul în prag”.(În Israel spargerea paharului se produce înaintea citirii Ketubah-ului.) Aceasta marchează sfârşitul ceremoniei. Apoi începe distracţia propriu-zisă. Se cântă, se danseaza mult şi se ţin toasturi.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere